ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Η κοινοπραξία του έργου SUSTAINOLIVE βρίσκεται αντιμέτωπη με το παράδοξο ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν αναγνωριστεί τα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση ελαιόλαδου, η παραγωγή του βασίζεται σε ένα ολοένα και λιγότερο αειφόρο μοντέλο. Η πρόκληση παραμένει να συνδιαστούν οι  πρακτικές των ελαιώνων που είναι αποδοτικές και αειφόρες, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν τη βιοποικιλότητα, να βελτιστοποιηθούν οι εισροές, να αναπτυχθούν νέα συστήματα καλλιέργειας και να χρησιμοποιηθούν οι ενδεδειγμένες τεχνολογίες για την εφαρμογή των νέων συστημάτων. Ως εκ τούτου, ο γενικός στόχος του SUSTAINOLIVE είναι η προώθηση της αειφορίας στον τομέα του ελαιοκομίας μέσω της εφαρμογής και προώθησης καινοτόμων και αειφόρων λύσεων στις πρακτικές διαχείρισης, βασισμένες σε αγροοικολογικές έννοιες και σε αποτελεσματική και ενεργό ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των πρωταγωνιστών του ελαιοκομικού τομέα.

Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, καθορίστηκαν οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι:

Ενσωμάτωση οικολογικών, εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών γνώσεων, για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση αειφόρων στρατηγικών και μεθόδων στην καλλιέργεια των ελαιώνων με βάση αγροοικολογικές έννοιες

Προώθηση της εφαρμογής αειφόρων συστημάτων καλλιέργειας που είναι οικονομικά και τεχνικώς βιώσιμα

Παροχή προτάσεων διαχείρισης με σκοπό τη βελτίωση της διατήρησης του εδάφους και της αποδοτικής χρήσης του νερού

Προώθηση και ανάπτυξη της αειφόρου χρήσης ποωδών φυτικών ειδών που δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς και αναπτύσσονται στις μεσογειακές συνθήκες

Οδηγός και διευκόλυνση για περισσότερο αειφόρο χρήση της γης και του τοπίου μέσω της προώθησης της διαφοροποίησης του αγροσυστήματος των ελαιώνων

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης